bip

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz.1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu,
  • wywieszenia informacji w Teatrze w miejscu ogólnie dostępnym,
  • udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji nieudostępnionej w BIP).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej (nieudostępnionej w BIP)

Informacje nieudostępnione można uzyskać poprzez złożenie wniosku. We wniosku należy sprecyzować żądanie, postać w jakiej informacja ma być udostępniona i sposób jej udostępnienia, podać adres na jaki informacja ma być przesłana oraz dane kontaktowe.

Wniosek można złożyć:

  • listownie na adres: Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, ul. Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Teatr nie umożliwiają udostępnienia w tej formie.

Zatwierdzony przez: Magda Konopacka

Opublikowany przez: Magda Konopacka

Dokument z dnia: 19 listopada 2021

Utworzony: 6 września 2020


Dokument obejrzany:

razy

wydrukuj stronę